Business Focus - Akkreditált Felnőttképzési Intézmény

Business Focus Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 235. A. lh. VIII/26
Tel/Fax: 06-1-274-4342
Email: bfocus@bfocus.hu

Felnőttképzési tevékenység
engedély száma E-000284/2014

Készségorientált tanulás

Az idegennyelv-tanulás, különösen gyerekkorban, nem választható el az általános értelmi fejlődéstől, azzal párhuzamosan megy csak végbe. Azaz nem lehet „csak nyelvet” tanítani: a nyelvtanítás integrált fejlesztés része kell, hogy legyen, melynek során a gyermekek olyan készségei is fejlődnek, amiket az élet más területein is használnak (pl. ok-okozati összefüggések megállapítása, következtetés, analógiák használata, problémamegoldás, stb.).

Így az idegen nyelvi fejlődés kéz a kézben jár és egymást erősíti az általános értelmi fejlődéssel, ezért érdemes a nyelvtanulást már gyerekkorban elkezdeni.

Motiválás több érzék bevonásával (hallás, látás, mozgás)

A gyerekek azt tanulják meg, amit látnak, hallanak, csinálnak. A több érzékszerven keresztül befogadott és feldolgozott információ könnyebben és tartósabban tárolódik a memóriában, és könnyebben is hívható elő. A gyerekek jobban tudnak figyelni és koncentrálni is, ha egyszerre több érzéküket érik ingerek. A gyermekek között vannak, akik az egyik, másik vagy harmadik érzékükkel fogékonyabbak a befogadásra, így fontos, hogy a tanítás módszertana megfelelő mennyiségben használja a különböző érzékeket, így egyenlő esélyt adjon a különböző irányokban fogékony gyerekeknek.

Intelligencia-fejlesztő tevékenységek

Kutatások igazolják, hogy az intelligencia nem velünk született állandó képesség, hanem tanulás útján fejleszthető. A korai nyelvtanulás számos típusú intelligenciát fejleszt a gyermekben:

Nyelvi intelligencia: A jelentés dekódolásának képessége, az idegen nyelv hangzóinak megkülönböztetése és helyes kiejtése, intonációs minták felismerése, reprodukálása, nyelvi játékosság, nyelv szabályainak kikövetkeztetése, stb.

Zenei intelligencia: Ritmus és dallam megkülönböztetése és reprodukálása mondókák, versikék és dalok segítségével.

Személyközi (társas) intelligencia: Egymásra figyelés képessége, hibák tolerálása, türelem, segítség, empátia fejlesztése szerepjátékokkal, párban való dolgozás képessége, stb.

Mozgási intelligencia: A test egészének használata történetek, dalok és játékok során, a finommotoros készségek fejlesztése pl. színezés és egyéb tevékenységek során.

Térbeli tájékozódás intelligencia: Képkeresés, puzzle feladatok, stb.

Matematikai-logikai intelligencia: Sorba rendezéses, párosítós feladatok, logikai sorrendek felismerése.

Az általunk alkalmazott módszertan és tananyag különböző elemei a fenti intelligenciák mindegyikét fejlesztik.

Hosszú távú memória aktiválása zene, mozgás, ritmus és rímek segítségével

Ugye mindnyájan emlékszünk néhány gyerekkorunkban megtanult mondókára, versikére és dalocskára? Azért emlékszünk rájuk (ill. azért könnyű őket feleleveníteni), mert zene, ritmus és mozgás segítségével tanultuk meg őket.

Azonosulást elősegítő izgalmas történetek, párbeszédek, játékok

Akkor tudunk valamit megtanulni, magunkévá tenni, ha azonosulni tudunk vele. Ha sikerül a gyerekeket bevonni, figyelmüket lekötni, ha részesévé válnak a tevékenységeknek, akkor elérhető az azonosulás. Ennek eredménye a gyorsabb tanulás, tartósabb emlékezés, a tökéletes kiejtés és hanglejtés.

A nyelvoktatás helyszíne gyermekük iskolája, ahol Önök minden félév végén a bemutató órákon győződhetnek meg gyermekük fejlődéséről.

Érdeklődés